bilforsakringen.se

Hur gör man skadeanmälan på bil?

När en skada uppstår på din bil, oavsett om det är en mindre parkeringsskada eller en allvarlig kollision, är det viktigt att veta hur man gör en skadeanmälan. En korrekt hanterad skadeanmälan av din bil är viktig för att säkerställa att du får rätt ersättning och att processen med ditt försäkringsbolag går smidigt.

Vem måste göra anmälan?

Ansvaret för att göra en skadeanmälan ligger hos både dig och den andra föraren. 

Kollision med annat fordon

Vid en kollision med ett annat fordon bör båda parter göra en skadeanmälan till sina respektive försäkringsbolag. Det är viktigt att ni utbyter kontakt- och försäkringsinformation på plats. Dokumentera om möjligt skadorna med bilder och notera vittnesuppgifter. Detta underlättar för försäkringsbolagen att fastställa vad som hände och vem som är ansvarig.

Detta gäller:

 • Både parter behöver göra en skadeanmälan
 • Utbyt kontaktuppgifter med varandra
 • Dokumentera skador med bilder
 • Notera vittnesuppgifter
 • Kontakta försäkringsbolaget

Viltolycka

I Sverige är det lag på att anmäla viltolycka till polisen för några djur. Anmälan bör göras så snart som möjligt efter olyckan för att säkerställa att viltet får den vård det behöver och för att dokumentera olyckan för eventuella försäkringsärenden. Det är viktigt att anmäla även om viltet lämnar platsen, eftersom det kan behöva vård för eventuella skador.

Dessa djur måste du anmäla:

 • Älg
 • Rådjur
 • Hjort
 • Vildsvin
 • Björn
 • Varg
 • Järv
 • Lo
 • Utter
 • Örn
 • Mufflonfår


Anmälan ska göras genom att ringa 112. Du kan läsa mer på
polisens hemsida.

Hur gör man en skadeanmälan?

Att göra en skadeanmälan är en process som kräver noggrannhet och tydlighet. Här är stegen du bör följa för att säkerställa att den blir komplett och korrekt behandlad av ditt försäkringsbolag.

1. Hur uppstod skadan?

Beskriv hur skadan på bilen uppstod. Detta inkluderar att ge en detaljerad redogörelse för händelseförloppet. Var tydlig med omständigheterna kring skadan – var det en kollision, en ensidig olycka, skadegörelse eller något annat? Ju mer detaljerad och exakt din beskrivning är, desto bättre kan försäkringsbolaget förstå händelsen.

2. Tid och plats

Ange exakt tid och plats för när och var skadan inträffade. Detta är viktigt för att försäkringsbolaget ska kunna sammanställa en korrekt bild av händelsen. Tids- och platsuppgifter är även viktiga om polisen behöver involveras eller om det finns behov av att samla in vittnesmål.

3. Bifoga eventuella bilder eller andra dokument

Bifoga bilder av skadan och, om möjligt, platsen där skadan inträffade. Bilder kan ge en tydligare förståelse av skadans omfattning och underlätta för försäkringsbolagets bedömning. Om det finns andra relevanta dokument, som polisrapporter eller vittnesmål, bör dessa också bifogas.

4. Kontrollera uppgifter och skicka in

Kontrollera noggrant att alla uppgifter är korrekta och att all nödvändig information är inkluderad innan du skickar in anmälan. Detta minskar risken för förseningar i processen. När allt är kontrollerat skickar du in din anmälan till försäkringsbolaget, antingen digitalt eller via post, beroende på vilka alternativ ditt försäkringsbolag erbjuder.

En digital körjournal ger skadebevis

En digital körjournal kan vara ett ovärderligt verktyg vid skadeanmälan. Denna teknik registrerar och sparar detaljerad information om ditt fordon under körning, vilket kan inkludera data som hastighet, rutt, tidsstämplar och ibland även körbeteende.

 • Objektiva bevis
  I händelse av en olycka ger en elektronisk körjournal objektiva bevis som kan stödja din version av händelseförloppet. Detta kan vara avgörande vid tvister om ansvar och skuldfrågor.
 • Förenklar processen
  Med en digital körjournal kan du lämna en mer exakt och detaljerad skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Detta underlättar deras bedömning och kan påskynda processen för skadereglering.
 • Tids- och platsuppgifter
  Körjournalen dokumenterar när och var olyckan inträffade, vilket är viktigt både för polisrapporten och försäkringsansökan.

Ladda ner blankett för skadeanmälan på bil

Här kan du ladda ner blanketter för att göra en skadeanmälan på din bil, oavsett vilken bilförsäkring du har tecknat.

Vad händer om man inte gör en skadeanmälan?

Att inte göra en skadeanmälan kan ha flera negativa konsekvenser:

 1. Försäkringsproblem
  Om du inte anmäler en skada till ditt försäkringsbolag kan det leda till att du inte får ersättning för skadan. Dessutom kan det bryta mot villkoren i din försäkringspolicy, vilket kan leda till att din försäkring blir uppsagd eller inte förnyas.
 2. Juridiska konsekvenser
  I vissa fall, särskilt där andra parter är inblandade eller där det finns skador på offentlig egendom, kan det vara lagligt krav på att rapportera olyckan. Att inte göra det kan resultera i rättsliga påföljder.
 3. Komplikationer vid senare anspråk
  Om du väljer att inte göra en skadeanmälan omedelbart och senare beslutar dig för att göra det, kan det vara svårare att bevisa skadans omfattning och orsak. Detta kan minska chanserna att få ersättning.

Så gäller bilförsäkringen

Din bilförsäkring spelar en central roll när det kommer till att täcka kostnader vid skador på ditt fordon.

När ersätts skador på bilen?

Ersättning för skador på bilen beror på typen av försäkring du har. Det finns olika nivåer av bilförsäkringar: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.

 • Trafikförsäkring: Detta är den grundläggande försäkringen som alla fordon i trafik måste ha. Den täcker skador som du orsakar på andra personer och deras egendom. Däremot täcker den inte skador på din egen bil.
 • Halvförsäkring: Denna försäkring inkluderar vanligtvis trafikförsäkringen samt skydd mot brand, stöld, glas- och räddningsskador. Vissa försäkringar kan även täcka skador från viltolyckor.
 • Helförsäkring: Helförsäkringen täcker allt som ingår i halvförsäkringen samt skador på din egen bil vid kollision, utfart från vägen eller annan yttre olyckshändelse.


Skadan ersätts vanligtvis först efter att en självrisk har betalats. Storleken på självrisken och vad som exakt täcks varierar beroende på försäkringsbolag och ditt specifika avtal.

Hur beräknas ersättningen?

Ersättningen för skador på din bil beräknas baserat på flera faktorer:

 1. Skadans omfattning: Bedömning görs om skadan ska repareras, om delar ska bytas ut, eller om bilen är så pass skadad att den anses vara totalförlust.
 2. Bilens värde: Försäkringsbolaget tar hänsyn till bilens aktuella marknadsvärde (även kallat restvärde) vid tidpunkten för olyckan. För äldre bilar kan detta innebära en lägre ersättning än vad bilen kostade vid inköp.
 3. Vald självrisk: Storleken på din självrisk påverkar hur mycket du själv behöver betala innan försäkringsbolaget täcker resten av kostnaden.
 4. Försäkringsvillkor: Specifika villkor i din försäkringspolicy spelar en stor roll i hur ersättningen beräknas. Vissa policys kan inkludera extra täckningar som påverkar ersättningsbeloppet.